Barnemeny

Åpenhetsloven

Sundvolden Hotel jobber aktivt for miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. "God selskapsstyring bidrar til å bygge et miljø av tillit, åpenhet og ansvarlighet som er nødvendig for å fremme langsiktige investeringer, finansiell stabilitet og forretningsintegritet, og dermed støtte sterkere vekst og mer inkluderende samfunn."


Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.
Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Åpenhetsloven
Lurer du på hvordan vi håndterer og jobber for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Spør oss, da vel!

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester. Sundvolden Hotel omfattes av åpenhetsloven, og har lagt til rette for at alle som ønsker mer informasjon kan ta kontakt angående sine spørsmål.

Åpenhetsloven forplikter Sundvolden Hotel til å:
Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer.
Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Har du spørsmål til oss?
Ta kontakt med Silje Storvik og send spørsmålet ditt på e-post til sbs@sundvolden.no. Vi svarer deg i løpet av 3 uker.

Mat

Rapport Åpenhetsloven

my Care